Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących - przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Karpowicz-Stankiewicz.
 • E-mail: ps42@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 675 34 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 42 Niezapominajka w Białymstoku
 • Adres: ul. Ciepła 19A, Białystok
 • E-mail: ps42@um.bialystok.pl
 • Telefon: 856753421

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi wejście główne, które prowadzi do holu głównego. Wejście główne umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym.  Sekretariat przedszkola znajduje się w pobliżu wejścia głównego, na parterze, po lewej stronie od wejścia.
 • Dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Pierwsze piętro, na którym znajdują się oddziały przedszkolne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole  nie dysponuje platformami i windą pozwalają na przemieszczanie się na wyższe piętro.
 • Na terenie przedszkola nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.  
 • Do budynku przedszkola można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.